Shopping Basket
Your Basket is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Delivery
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should receive an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Basket

Blog

Too busy to blog

Posted by Pamela on 10 November, 2008 at 14:35

Well that's my excuse!!

Since I last posted an entry my DH has been in hospital having his hip replaced.  An amazing operation that seems to remove the pain along with the damaged joint.  This is what is taking up all my time -- assisting him with the things he cant do because he's not allowed to bend his hip joint more than 90 degrees.  And, of course making sure he does all his physio exercises, going to appointments etc etc.

I did get some knitting done while sitting at the hospital - let's see I made a couple of cute little baby shrugs.  The pattern is called Confection Baby Shrug and you can find it here http://www.theshizknit.com/2008/06/free-pattern-confection-baby-shrug.html  8ply yarn with 4.5mm needles works fine for us Aussies :)

I also made a baby blanket using the diagonal square pattern, some baby mittens and bootees.  The bootees are Bev's Snuggle Booties http://www.bevscountrycottage.com/bevs-snuggle-booties.html  The easiest, cutest booties I have ever made.  Use whatever yarn you have with the appropriate sized needles.  If I use 3 or 4ply I make the larger size, they are a good size for premmies.

The other item I made was an Angel Pouch, a crochet pattern that I printed off years ago and can no longer find on the Internet -- sorry I cant share it with you here.  In October we supported an organisation called SANDS (Stillborn and Neonatal Death Support) - sad knitting and crocheting but so very much in need.  The baby blanket was going to them too.

My yahoo group http://au.groups.yahoo.com/group/knit4charities/ has a write up in Yarn Magazine's blog.  If you would like to take a peek here's the link http://yarnmagazine.com.au/blog/ 

So what are my next projects you may well ask  <<big grin>>  I want to work out a pattern for a neckwarmer/snood ready to make for the homeless for next winter.  Then I will be using up some 5ply pure wool making possum/joey pouches and birds nests for wildlife rescue -- we are supporting them in December.  Mindless knitting or crocheting I call it so will probably find something more interesting to do in the meantime.

Christmas is just around the corner as they say - only 44 more sleeps (if my maths are right).  If you are looking for a special something for a friend or relative who is a knitter dont forget my book The Gift of Giving.  The book plus a couple of balls of yarn and needles is a great gift under $20.   If you dont have the book yourself perhaps you could put it on your wish list for someone to buy for you :)

Till next time - Happy knitting!

 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

3 Comments

Reply Adhero
5:48 on 27 January, 2010 
èòàê: øèêàðíî!!


ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àðàáîì: Íîâîìîñêîâñê êàê îðèãèíàëüíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì
ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé òåëåôîí â Êèðîâå ïîçíàêîìëþñü ñ îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé
õî÷ó ëþáîâíèêà - õî÷ó ñåêñà ñ ìàëü÷èêîì
êàê ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ôóòáîëèñòîì - äâå äåâóøêè ïîçíàêîìÿòñÿ
Òîëüÿòòè ïîðíî çíàêîìñòâà çàìóæíèå - êàê ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé
Êèðîâ ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì ìîñêâà æåíùèíà õî÷åò ñåêñà ñ ìàëü÷èêîì Êèðîâ
â Ìûòèùàõ çíàêîìñòâà ñ èñïàíöàìè Ìûòèùè çàìóæíÿÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ
õî÷ó íàéòè ïàðíÿ â Ïÿòèãîðñêå äëÿ ñåêñà: äåâóøêà ïîçíàêîìèòñÿ â Ïÿòèãîðñêå ñ ïàðîé
õî÷ó çàíÿòüñÿ ñåêñîì ñ ïàðíåì: ïîçíàêîìëþñü ñ ïðàâîñëàâíûì ïàðíåì Êîðîë¸â
ñåìåéíàÿ ïàðà ïîçíàêîìèòñÿ ñ ìóæ÷èíîé â Àðçàìàñå - æåíùèíà ñ áîëüøèì áþñòîì ïîçíàêîìèòñÿ
â Âîëãîäîíñêå Ãëàçîâå ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè - òåñò â Âîëãîäîíñêå Ãëàçîâå êàê ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì
ïîçíàêîìëþñü ñ êèòàéöåì - â Âîëãîäîíñêå Ãëàçîâå êàê ïîçíàêîìèòñÿ ñ ðîäèòåëÿìè ïàðíÿ
ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì 17 ëåò â Êàìåíñê-Óðàëüñêîì: õî÷ó ñåêñà íî ÿ äåâñòâåííèöà
õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíîñòðàíöåì Êåìåðîâî æåíùèíà õî÷åò ñåêñà
ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì çàìóæíÿÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ
Reply mylove
16:07 on 19 June, 2011 
Даже читать приятно. Спасибо.
Reply Smmdydof
17:21 on 14 August, 2020 
ILIZIUM â?? попÑ?лÑ?Ñ?нÑ?й в Ñ?еÑ?и Ñ?айÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?й даÑ?Ñ? возможноÑ?Ñ?Ñ? беÑ?плаÑ?но Ñ?велиÑ?иÑ?Ñ? полÑ?зоваÑ?елей, лайков, пÑ?одвинÑ?Ñ?Ñ? гÑ?Ñ?ппÑ? и Ñ?.д.. моÑ?нÑ?й Ñ?Ñ?нкÑ?ионал подаÑ?иÑ? моменÑ? Ñ?леменÑ?аÑ?но Ñ?пÑ?авлÑ?Ñ?Ñ? вÑ?ей Ñ?абоÑ?ой пÑ?одвижениÑ?.
Ð?лÑ? Ñ?ого Ñ?Ñ?обÑ? наÑ?аÑ?Ñ? к накÑ?Ñ?Ñ?ке надо заÑ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в биÑ?же и внеÑ?Ñ?и на
Ñ?айÑ?е задание на Ñ?аÑ?кÑ?Ñ?Ñ?кÑ?. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ого могÑ?Ñ? нÑ?жнÑ? монеÑ?Ñ? â?? Ñ?Ñ?о вÑ?дÑ?маннаÑ? денежнаÑ? единиÑ?а биÑ?жи, коÑ?оÑ?аÑ? нÑ?жна длÑ? добавлении заданий. Чем болÑ?Ñ?е виÑ?Ñ?Ñ?алÑ?ной валÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ? имееÑ?Ñ?, Ñ?ем болÑ?Ñ?е имееÑ?Ñ? возможноÑ?Ñ?Ñ? накÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? дÑ?Ñ?зей в пÑ?оÑ?иле, Ñ?епоÑ?Ñ?ов, Ñ?аÑ?кÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? паблик и Ñ?ак далее.

РаÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ка Ð?конÑ?акÑ?е:
Vkontakte Ñ?еалÑ?но добавиÑ?Ñ? полÑ?зоваÑ?елей в Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?во, добавиÑ?Ñ? подпиÑ?Ñ?иков на лиÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?, накÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?еÑ?деÑ?ек на аваÑ?аÑ?кÑ?, Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?казаÑ?Ñ? на Ñ?оваÑ?, а Ñ?акже добавиÑ?Ñ? положиÑ?елÑ?нÑ?е Ñ?екÑ?Ñ?Ñ? в пÑ?оÑ?илÑ?.
Vkontakte â?? идеалÑ?ное меÑ?Ñ?о длÑ? Ñ?аÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ки наÑ?иÑ? Ñ?айÑ?ов Ñ? гÑ?омадной Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?ивноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? и даннÑ?й Ñ?еÑ?виÑ? вам в Ñ?Ñ?ом даÑ?Ñ? незаменимÑ?Ñ? Ñ?даÑ?Ñ?.

Ð?акÑ?Ñ?Ñ?ка в Ð?нÑ?Ñ?агÑ?аме
Ð? Ñ?Ñ?ой Ñ?оÑ?Ñ?еÑ?и Ð?нÑ?Ñ?агÑ?ам можеÑ?е Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ?велиÑ?ение Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ников в Ð?нÑ?Ñ?агÑ?аме на пÑ?оÑ?илÑ?, накÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? лайков на
запиÑ?и и комменÑ?аÑ?ии на Ñ?Ñ?оÑ?иÑ? в InstaGram без Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии. Ð?а Ñ?екÑ?Ñ?ий моменÑ? пÑ?одвижение в Ð?нÑ?Ñ?агÑ?ам â?? единÑ?Ñ?венное из наиболе вÑ?годнÑ?Ñ? занÑ?Ñ?ий в Ñ?оÑ?иалÑ?ной индÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ии, коÑ?оÑ?ое даÑ?иÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ? оÑ?енÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? попÑ?лÑ?Ñ?нÑ?м и Ñ?велиÑ?иÑ?Ñ? Ñ?елевÑ?Ñ? клиенÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?виÑ?а в мгновеннÑ?е моменÑ?Ñ? вÑ?емени. УвелиÑ?ение лайков и аÑ?диÑ?оÑ?ии даÑ?Ñ? возможноÑ?Ñ?Ñ? без Ñ?Ñ?илий взойÑ?и в Ñ?оп и завоеваÑ?Ñ? аÑ?диÑ?оÑ?иÑ? Ñ?инанÑ?овÑ?Ñ? полÑ?зоваÑ?елей за Ñ?жаÑ?Ñ?е Ñ?Ñ?оки.

Ð?Ñ?одвижение на ЮÑ?Ñ?б â?? Ñ?амое пÑ?ибÑ?лÑ?ное дело на Ñ?егоднÑ?Ñ?ний меÑ?Ñ?Ñ?. Ð?обавление «Ð?алеÑ? ввеÑ?Ñ?» на Youtube видео, обзоÑ?ов длÑ? инÑ?еÑ?еÑ?ного видео Ñ?олика и добавление Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ников в на канале подаÑ?иÑ? моменÑ? ваÑ? замеÑ?аÑ?елÑ?но наваÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? за Ñ?Ñ?еÑ? Ñ?екламÑ? пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?ов внÑ?Ñ?Ñ?и ЮÑ?Ñ?б. Ð?Ñ?ли Ñ? ваÑ?
огÑ?омное колиÑ?еÑ?Ñ?во подпиÑ?Ñ?иков, Ñ?о вÑ?его-лиÑ?Ñ? надо загÑ?Ñ?жаÑ?Ñ? лÑ?бопÑ?Ñ?нÑ?е видÑ?Ñ?ки и легко заполÑ?Ñ?аÑ?Ñ? колиÑ?еÑ?Ñ?во пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?ов Ñ?Ñ?иÑ? видÑ?Ñ?ек оÑ? индивидÑ?алÑ?ной базÑ? подпиÑ?Ñ?иков.

СоÑ?иалÑ?нÑ?й монÑ?Ñ?еÑ? â?? Ñ?оÑ?Ñ? длÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ой пÑ?одвижениÑ? в Instagram, YouTube, Ð?конÑ?акÑ?е

СайÑ?:

Р±Сâ?¹Ð¡Ð?Сâ??СÐ?Р°СÐ? РÑ?Р°РÑ?СÐ?СÑ?Сâ??РÑ?Р° РÑ?РÑ?РÒ?РÑ?РÑ?СÐ?Сâ?¡Ð Ñ?РÑ?РÑ?РÐ? Рâ??РÑ?РÑ?РÐ?Сâ??Р°РÑ?Сâ??Рµ


РÂ?СÐ?Сâ??РÑ?СÐ?РÑ?СÐ? СÐ?азРÐ?РÑ?Сâ??РÑ?СÐ? РÑ?РÒ?РÐ?РÑ?РÑ?лаСÐ?СÐ?РÐ?РÑ?РÑ?РÑ?РÐ?


РÐ?Р°РÑ?СÐ?СÑ?Сâ??РÑ?Сâ??СÐ? лаРâ??РÑ?РÑ?
0